Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia

Przedsiębiorcy zobligowani do
posiadania książki albo
ksiąg rachunkowych, dla prawidłowego ewidencjonowania dodatkowo muszą posiadać:

Ewidencję wyposażenia

Ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja wyposażenia
obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością,
niezaliczone, zgodnie z ustawą o podatku od dochodów,
do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza
1 500 złotych.
Ewidencja powinna posiadać co najmniej: numer pozycji, pod którym wpisano w kpir koszt związany z nabyciem wyposażenia, jego cenę zakupu lub koszt wytworzenia,
datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży) i jej przyczynę, datę nabycia, numer kolejny wpisu,
nazwę wyposażenia, numer faktury (dokumentu sprzedaży)

Wartość początkową wyposażenia ustala się w zgodzie z artykułem 22g ustęp 1 ustawy o podatku od dochodu
(Dz. Ustaw z 2000 r. numer 14, pozycja 176 ze zm.):
w trakcie zakupu w drodze kupna jest to cena zakupu,
w czasie utworzenia we własnym zakresie –
koszt wytworzenia itd.
Jednak podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego stracili lub zrzekli się
prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej lub
zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia,
robią wyceny wyposażenia według cen zakupu lub według wartości rynkowej
z dnia założenia ewidencji (§ 4 ust. 4 rozporządzenia).