Ewidencja wyposażenia

Właściciele firm zobligowani do prowadzenia księgi tudzież ksiąg rachunkowych, w celu prawidłowego ewidencjonowania addytywnie muszą prowadzić:

Ewidencję wyposażenia Ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja wyposażenia zawiera rzeczowe składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, niezaliczone, w zgodzie z ustawą o podatku od dochodów, do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 1 500 zł. Ewidencja powinna zawierać co najmniej: datę nabycia, numer kolejny wpisu, numer faktury (dokumentu sprzedaży), numer pozycji, pod którym wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia, nazwę wyposażenia, jego cenę zakupu lub koszt wytworzenia, datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży) i jej przyczynę Wartość początkową wyposażenia ustalamy zgodnie z artykułem 22g ust. 1 ustawy o podatku od dochodu (Dziennik U. z 2000 roku numer 14, poz. 176 ze zm.): w trakcie zakupu w drodze kupna jest to cena zakupu, w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt utowrzenia itd. Jednak podatnicy, którzy w ciągu roku stracili lub zrzekli się prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia, robią wyceny wyposażenia według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji (§ 4 ust. 4 rozporządzenia).

Nawigacja